منو
صفحه اصلیخدمات الکترونیکثبت و پیگیری شکایات
فرم رسيدگي به شكايات مردمي
مشخصات اشخاص حقيقي
نام (*)
Invalid Input
نام خانوادگي (*)
Invalid Input
نام پدر: (*)
Invalid Input
شماره شناسنامه
Invalid Input
كد ملي (*)
Invalid Input
محل صدور
استان (*)
Invalid Input
شهرستان (*)
Invalid Input
تاريخ تولد( روز ، ماه، سال)
Invalid Input
پست الكترونيكي
Invalid Input
ميزان تحصيلات
Invalid Input
شغل
Invalid Input
تلفن (*)
Invalid Input
محل اشتغال
Invalid Input
آدرس و تلفن محل اشتغال
Invalid Input
آدرس و تلفن محل سكونت
Invalid Input
وضعيت خاص
Invalid Input
   
مشخصات اشخاص حقوقي
نام شركت
Invalid Input
شماره ثبت
Invalid Input
زمينه فعاليت اصلي
Invalid Input
نام و نام خانوادگي مدير عامل
Invalid Input
كد ملي
Invalid Input
شماره ثبت
Invalid Input
آدرس پستي شركت
Invalid Input
كد پستي
Invalid Input
تلفن
Invalid Input
آدرس پست الكترونيكي شركت
Invalid Input
دورنگار
Invalid Input
نام دستگاه يا واحد سازماني مورد شكايت
Invalid Input
آيا در رابطه با شكايت يا درخواست خود مداركي داريد؟
Invalid Input
پيوست1
Invalid Input
پيوست2
Invalid Input
پيوست3
Invalid Input
آيا در مراجع ديگر نيز اقدام به شكايت يا درخواست نموده ايد؟
Invalid Input
نام مرجع:
Invalid Input
نتيجه شكايت يا درخواست (*)
Invalid Input
آيا سابقه طرح شكايت يا درخواست از اين دستگاه را داشته ايد؟
Invalid Input
آيا از نحوه ي پاسخگويي دستگاه در مورد شكايت يا درخواست قبلي خويش راضي هستيد؟ (*)
Invalid Input
تاريخ درج شكايت يا درخواست در مرحلة قبل:
Invalid Input
 
Invalid Input
خلاصه موضوع: (*)
Invalid Input
     تاريخ:
Invalid Input
شماره ثبت:
Invalid Input
      تاريخ:
Invalid Input
هموطن گرامي توجه فرماييد: طرح شكايت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگويي در موعد مقرر يا عدم رضايت از پاسخ دريافتي در مراجع پايين تر است. در صورتي كه شكايت يا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود، براي رسيدگي به مراجع ذيربط ارجاع خواهد شد.
   
ماهيت موضوع (*)
Invalid Input
موضوع شكايت
Invalid Input
موضوع درخواست (*)
Invalid Input
مرحله درج شكايت يا درخواست (*)
Invalid Input
مصاديق شكايات
1 (*)
Invalid Input
2 (*)
Invalid Input
مصاديق درخواست
1 (*)
Invalid Input
2 (*)
Invalid Input
طرح شكايت
Invalid Input
علت درخواست تجديد نظر:

Invalid Input
تاريخ درج شكايت يا درخواست
Invalid Input
نظريه:
Invalid Input
علت يا استناد قانوني:
Invalid Input
كد امنيتي (*) كد امنيتي
Invalid Input
صفحه قبلی