منو

سابا در نمايشگاه دومين كنفرانس انجمن علمي انرژي ايران:سيستم هاي تصفيۀ گاز خروجي و طرح جايگزيني مبرد R600a به جاي R134a در يخچال و فريزر رابه نمايش

سابا در نمايشگاه جانبي دومين كنفرانس انجمن علمي انرژي ايران حضور فعال يافت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4190/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%DB%80-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-R600a-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-R134a-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 25 آذر 1394 10:02

سایر خبرهای مرتبط