منو

انتشار كتاب فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4184/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 18 آذر 1394 16:12

سایر خبرهای مرتبط