منو

طرح جايگزيني مبرد R600 به­ جاي R134 aازسوي سابا در نمايشگاه انجمن علمي انرژي ايران به نمايش گذاشته مي شود

سابا در نمايشگاه جانبي دومين كنفرانس انجمن علمي انرژي ايران حضور خواهد يافت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4185/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-R600-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-R134-a%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 22 آذر 1394 13:12

سایر خبرهای مرتبط