منو

برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار ديالوكس و سمينار بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت در استان خراسان جنوبي

دفتر نمايندگي سابا كارگاه آموزشي نرم افزار ديالوكس و سمينار بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت را در بيرجند برگزار مي نمايد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4177/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 آذر 1394 19:46

سایر خبرهای مرتبط