منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.سه شنبه 8 فروردين 1396
 
Mar 28 2017
 برابر با 


سابا طرحها و پروژه هاي مديريت انرژي رادر نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق به نمايش مي گذارد

سابا در نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق دست آوردهاي خود را به ديد بازديدكنندگان خواهد گذاشت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4163/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 30 آبان 1394 10:59

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط