منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

سابا طرحها و پروژه هاي مديريت انرژي رادر نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق به نمايش مي گذارد

سابا در نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق دست آوردهاي خود را به ديد بازديدكنندگان خواهد گذاشت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4163/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 30 آبان 1394 10:59

سایر خبرهای مرتبط