منو

آشنايي مديران، معلمان و مربيان آموزش و پرورش فولاد شهر اصفهان با مباحث بهينه سازي مصرف انرژي

دفتر نمايندگي سابا سمينار آموزشي تربيت مربي بهسامان را در فولادشهر اصفهان برگزار نمود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4165/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 30 آبان 1394 17:26

سایر خبرهای مرتبط