منو

سابا و مؤسسۀ آموزش­ هاي علمي كاربردي صنعت آب و برق دورۀ آموزشي طراحي شبيه ­سازي و مميزي انرژي ساختمان را برگزار مي­كند

سابا با مشاركت مؤسسۀ آموزش ­هاي علمي كاربردي صنعت آب و برق واحد آموزشي تهران، دورۀ آموزشي طراحي شبيه ­سازي و مميزي انرژي ساختمان را برگزار مي­كند.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4143/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%DB%80-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 06 آبان 1394 11:08

سایر خبرهای مرتبط