منو

كنگره راهبردي و نمايشگاه نفت و نيروي ايران برگزار شد

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4138/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 04 آبان 1394 12:30

سایر خبرهای مرتبط