منو

معاون سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند سازمان بهره وري انرژي ايران:

كنتورهاي هوشمند موجب 3 درصد كاهش تلفات شبكه برق مي شوند

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4134/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 26 مهر 1394 11:14

سایر خبرهای مرتبط