منو

سابا در سمينار معرفي فرصت­ هاي سرمايه­ گذاري در صنعت نيرو هوشمند سازي شبكۀ برق كشور را معرفي مي­كند

مهندس مدقق معاون سيستم­هاي اندازه­ گيري و شبكۀ هوشمند سابا در كنگرۀ راهبردي و نمايشگاه نفت و نيرو در سمينار معرفي فرصت­ هاي سرمايه­ گذاري در صنعت نيرو به معرفي هوشمندسازي شبكۀ برق كشور خواهد پرداخت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4136/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 28 مهر 1394 18:56

سایر خبرهای مرتبط