منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

ازسوي انجمن مديريت سبز ايران: آيين نامه مديريت مصرف برق مورد ارزيابي قرارگرفت.

طرح تدوين آيين ­نا مۀ مديريت مصرف برق ازسوي انجمن مديريت سبز ايران مورد ارزيابي قرار گرفت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4124/%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 19 مهر 1394 19:41

سایر خبرهای مرتبط