منو

شانزدهمين جلسه كارگروه راهبردي امنيت طرح فهام در محل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ برگزار شد

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4128/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 21 مهر 1394 19:26

سایر خبرهای مرتبط