منو

دستورالعمل و گردش كار آيين نامۀ اجرايي مادۀ 26 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ابلاغ شد

سابا دبيرخانۀ كارگروه اجرايي رعايت معيار مصرف انرژي در صنايع شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4105/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%80-26-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 29 شهریور 1394 12:10

سایر خبرهای مرتبط