منو

با حضور قائم مقام وزير نيرو و مديران ارشد صنعت برق كشور مراسم عمليات اجرايي مرحلۀ اول طرح فهام برگزار شد

مراسم عمليات اجرايي مرحلۀ اول طرح فهام ازسوي سابا با حضور مهندس ستار محمودي قائم مقام وزيرنيرو برگزار شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4091/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 15 شهریور 1394 16:18

سایر خبرهای مرتبط