منو

سابا در نمايشگاه بزرگ­ترين گردهمايي متخصصان حوزۀ انرژي خورشيدي جهان حضور يافت

سابا در دومين كنفرانس و نمايشگاه بين ­المللي انرژي خورشيدي فعالانه حضور يافت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4085/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 شهریور 1394 14:05

سایر خبرهای مرتبط