منو

ازسوي سابا مركز آموزش مديريت مصرف انرژي در بخش ...

سابا اقدام به ايجاد يك مركز تخصصي آموزش مديريت مصرف انرژي دربخش كشاورزي مي كند.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79924

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 02 تیر 1395 14:38

سایر خبرهای مرتبط