منو

متوسط خاموشي روشنايي معابر روستايي استان زنجان كاهش ...

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در گزارشي كه بصورت ماهيانه جمع بندي و منتشر مي كند، وضعيت روشنايي معابر روستايي و سرويس و تعميرات پست هاي برق هوايي و زميني استان زنجان را تشريح كرد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79473

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 14:21

سایر خبرهای مرتبط