منو
صفحه اصلیمعرفی شرکتشرح وظایف واحدها


شرح وظایف

شرح وظایف واحدها : 

الف- حوزه ستادی     ب- برنامه ریزی     ج- بهره برداری     د- طرح و توسعه     ه- مالی پشتیبانی     و- منابع انسانی

 

حوزه ستادی

- دفتر هیئت مدیره

 • ابلاغ قوانين ،مصوبات ،آئين نامه ها ،بخش نامه ها ودستورالعملها
 • رسيدگي مستمربرامور مربوط به حسابرسي داخلي
 • تشكيل جلسات هيئت مديره شركت وابلاغ مصوبات و پيگيري آنها
 • بررسي درخواستها وگزارشهاي ارسالي به هيئت مديره وتطبيق مدارك ومستندات با مقررات ودستورالعمل هاي جاري
 • انجام هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي سازمان درموردمسائل مالي،حقوقي وفني براساس دستورمديرعامل

- دفتر حراست وامور محرمانه

 • اجراي سياستها وخط مشي هاي حفاظتي ابلاغي از دفترمركزي حراست وزارت نيرو وشركت توانير
 • حفظ امنيت پرسنل شركت درزمينه هاي مرتبط با حفاظت پرسنلي
 • حفاظت ازاموال ،تجهيزات ،تاسيسات وساير موارد مرتبط با حفاظت فيزيكي
 • حفظ امنيت دارائيهاي شركت درزمينه فناوري اطلاعات
 • كنترل ورود و خروج پرسنل،ارباب رجوع واموال
 • گزينش وتائيدصلاحيت پرسنل جهت انتصاب به مشاغل حساس وكليدي،اعزام به خارج و...
 • تلاش درجهت افزايش رضايت ارباب رجوع وكاهش شكايات
 • دريافت،صدور،توزيع ،ارسال وپيگيري نامه هاي محرمانه شركت
 • نظارت برنگهداري و حفاظت ازاسناد محرمانه شركت
 • تهيه، نگهداري و نقل وانتقال و مصرف مواد ناريه موردنياز طرحهاي شركت
 • تهيه سلاح، مهمات، لوازم مخابراتي و بي سيم ونظارت برنحوه بهره برداري آنها
 • ارائه مشاوره امنيتي وخدمات اطلاعاتي لازم به مديريت عامل
 • نظارت و همكاري درپياده سازي طرحهاي مديريت بحران وپدافندغيرعامل
 • طراحي ونظارت براجراي سيستم هاي حفاظت هوشمند براي اماكن حساس وغيره
 • نظارت برعملكرد حراست شركت مديريت توليد

- دفترحقوقي ورسيدگي به شكايات

 • پيگيري كليه دعاوي عليه شركت ويا شركت عليه ديگران وتهيه وتنظيم لوايح ومستندات ودفاعيات واعتراضات با رعايت صرفه وصلاح شركت وطبق مقررات در مراجع قضايي ،انتظامي ونظامي به وكالت ازشركت ومديرعامل
 • تحقيق ورسيدگي واقدام قانوني در مورد تجاوز به اراضي واموال وحقوق وحريم هاي شركت وديگر حوادث ارجاعي واحدهاي شركت
 • بررسي ،پيگيري وپاسخگويي به شكايات واصله اداري
 • بررسي واظهارنظر حقوقي در تهيه وتنظيم انعقاد قراردادها وديگراستعلامات حقوقي شركت
 • پيگيري واقدام لازم حقوقي در رابطه با كليه موقوفات (اعم ازقراردادها و پرونده ها)
 • اجراي آئين نامه مستندسازي اموال غيرمنقول شركت
 • حمايت قضايي ازكاركنان شركت
 • ارائه گزارشهاي مورد نياز شركت از گردش كار هر پرونده
 • پيگيري ديگرمواردارجاعي وضوابط وسياستهاي ابلاغي ازمافوق درراستاي نيل به اهداف شركت

- دفتر روابط عمومي

 • ايجاد هماهنگي و تقويت روابط بين شركت و ساير سازمانها ، ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و جامعه
 • تحقق خط مشي ها و سياستهاي تبليغاتي وزارت نيرو
 • برقراري ارتباط با رسانه هاي گروهي استاني وغيره
 • مديريت برفرايند اخبار واطلاعات
 • تنظيم وانتشار بولتن ونشريه هاي موردنياز
 • برگزاري نمايشگاهها ،سمينارها ،جشنها و مراسمهاي مختلف
 • تلاش در جهت افزايش رضايت ارباب رجوع و كاهش شكايات
 • اجراي برنامه ها و فعاليتهاي طرح تكريم ارباب رجوع
 • اطلاع رساني داخلي و خارجي شركت در تمامي زمينه ها
 • سنجش نظرمشتريان وذينفعان شركت
 • تقويت ارتباطات درون سازماني
 • اعتلاي فرهنگ كتاب وكتابخواني وتامين نيازهاي شركت            


معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

- معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

 • تدوين وتعيين خط مشي وبرنامه هاي فني شركت
 • تهيه برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت طرحهاي زيربنائي تاسيسات برق در استان
 • بررسي عملكرد پروژه هاي اجرايي و تطبيق آنها با برنامه هاي پيش بيني شده
 • انجام مطالعات و محاسبات مربوط به پخش بار و پايداري سيستم
 • استقرار وتوسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS )
 • انجام بررسي هاي اقتصادي و فني به منظور كاهش تلفات انرژي برق در كل سيستم
 • تهيه وتدوين بودجه هاي جاري، عمراني وسرمايه گذاريهاي اختصاصي در چارچوب ضوابط و مقررات
 • جمع آوري اطلاعات مالي و اقتصادي، فني و تجزيه وتحليل آنها
 • استقرار طرحهاي ICT در شركت
 • تهيه و تدوين سيستم اطلاعات مديريت MIS))
 • مديريت فعاليتهاي مربوط به فن آوري اطلاعات و ارتباطات اعم از نرم افزاري، سخت افزاري و شبكه هاي كامپيوتري
 • ايجاد زمينه هاي تشويق و ارتقاء محققين شركت
 • ابلاغ مصوبات شوراي تحقيقات به كميته هاي مربوطه وپيگيري آنها وبررسي و ابلاغ اولويتهاي تحقيقاتي
 • بررسي نيازهاي تحقيقاتي حوزه عملكرد شركت وانجام برنامه ريزي جهت رفع اين نيازها
 • ابلاغ استانداردهاي مصوب وزارت نيرو ونظارت بررعايت آنها
 • اجراي صحيح تعرفه ها،آيين نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط بامشتركين ومتقاضيان شركت
 • رسيدگي به درخواستها وشكايات مشتركين ومتقاضيان
 • مديريت فروش انرژي،انشعاب وپيگيري وصول درآمد
 • مديريت مصرف انرژي وشناسايي پتانسيل هاي بهينه سازي مصرف
 • نظارت برطرحهاي اجرايي احداث واحدهاي مولد مقياس كوچك

- دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار

 • بررسي و تحليل نيازهاي مصرف برق و پيش بيني روند آينده آن در بخشهاي گوناگون صنعتي، كشاورزي، شهري وروستايي
 • بررسي ميزان افت انرژي در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و يافتن عوامل موثر بر آن
 • تهيه گزارش برآورد قدرت و انرژي برق موردنياز مراكز مصرف استان
 • تهيه برنامه هاي يك ساله، 5 ساله و بلند مدت طرحهاي انتقال وفوق توزيع
 • برنامه ريزي وتعيين اولويت فني، اقتصادي احداث پستهاو خطوط با توجه به نياز منطقه عملياتي شركت
 • تجزيه وتحليل پخش بار و پايداري سيستم به منظور ارائه پيشنهادهاي لازم واخذ مصوبات مربوطه
 • بررسي وپيش بيني بار در سطح كلان
 • بررسي شرايط فني براي واگذاري برق به متقاضيان بالاي دومگاوات
 • استقراروتوسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

- دفترفناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات

 • مديريت بر سيستمهاي اطلاعاتي وتهيه گزارشهاي آماري ازآنها
 • اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهاي مختلف شركت جهت تنظيم و تهيه گزارشهاي دوره اي
 • تهيه و تدوين كارنامه سالانه شركت و بولتن آماري وگزارشهاي مربوط به پيشرفت طرحها وفعاليتها
 • تهيه نرم افزارهاي گوناگون و ارائه به ساير واحدها جهت كمك به سيستم رايانه اي آنها
 • ارائه خدمات لازم در جهت افزايش كيفيت استفاده از سيستمهاي سخت افزاري ونرم افزاري در شركت
 • تامين، تخصيص و نصب وراه اندازي تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري فنآوري اطلاعات و ارتباطات واحدهاي مختلف
 • برنامه ريزي و استقرار طرحهاي ICT در شركت
 • نظارت برخريدويا توليدبانكهاي اطلاعاتي مورد نياز
 • مديريت برحفظ امنيت اطلاعات وارتباطات درحوزه فعاليت شركت

- دفتر بودجه

 • تهيه و تنظيم بودجه جاري شركت، هزينه هاي سرمايه اي، عملياتي ، تعميرات نگهداري و پيش بيني نحوه تامين منابع مالي
 • ارسال به موقع بودجه جاري شركت پس از تصويب هيات مديره و موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني به وزارت نيرو
 • تهيه بودجه عمومي واداري واحدهاي شركت با توجه به تخصيص اعتبارات و سياستگذاريهاي مالي شركت
 • تهيه و تنظيم بودجه طرحها و پيگيري براي تصويب آنها
 • بررسي عملكرد طرحها و پروژه هاي اجرايي و تطبيق با موافقتنامه ها
 • انجام بررسيهاي اقتصادي و فني جهت بهينه سازي فعاليتهاي مالي واقتصادي در كل سيستم
 • كنترل بودجه ابلاغ شده به واحدها و انجام اصلاحات لازم در قالب بودجه مصوب

- دفتر تحقيقات وكنترل كيفيت تجهيزات

 • ايجاد وترويج فرهنگ تحقيقات و ساخت داخل
 • تدوين وابلاغ اولويتهاي تحقيقاتي شركت
 • انجام گردش كار پروژه هاي تحقيقاتي
 • بررسي عملكرد طرحها و پروژه هاي اجرايي با برنامه هاي مصوب و ارائه تحليلهاي لازم در اين زمينه
 • تنظيم پروژه هاي تحقيقاتي، انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي بر اساس ضوابط ومقررات
 • تنظيم، پيش بيني وكنترل هزينه هاي مصروفه در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
 • ابلاغ استانداردهاي وزارت نيرو ونظارت جهت بكارگيري آنها
 • مديريت كنترل كيفيت تجهيزات خريداري شده

- دفترخدمات مشتركين،مديريت مصرف و وصول درآمد

 • اجراي دقيق تعرفه ها وآيين نامه هاي مرتبط بامشتركين ومتقاضيان
 • بررسي قراردادهاي فروش انشعاب،افزايش وكاهش قدرت و...
 • صدور به موقع وصحيح صورتحسابهاي مشتركين
 • ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود روش‏هاي درآمد شركت
 • بررسي روند درآمد ، مقايسه آن با بودجه مصوب و تحليل علل انحراف
 • مديريت مصرف انرژي وشناسايي پتانسيل هاي بهينه سازي مصرف
 • اصلاح الگوي مصرف واجراي طرحهاي مديريت مصرف
 • نظارت برطرحها وفرآيند احداث واحدهاي مولدمقياس كوچك
 • بررسي ومطالعه ويژگيهاي اقتصادي منطقه وراههاي استفاده بهينه از انرژي ( خورشيدي،بادي،زمين گرمايي و.......)      بالا


معاونت بهره برداري

 • بهره ‏برداري ، نگهداري وحفاظت صحيح از تأسيسات انتقال و توليد
 • تهيه ‏و ارائه دستورالعمل‏‏ها و برنامه‏هاي لازم جهت بهره‏برداري از تأسيسات انتقال و توليد
 • برنامه‏ريزي‏ جهت انجام تعميرات انتقال
 • برنامه‏ريزي‏ و انجام تعميرات اساسي تأسيسات نيروگاه‏
 • كنترل برنامه‏‏ زمان‏بندي خاموشي‏هاي موردنياز
 • بررسي‏ حوادث شبكه‏ و نيروگاه‏ ‏ و راهنمايي هاي لازم جهت پيشگيري ازتكرارحوادث مشابه
 • كنترل ونظارت برقراردادهاي خريدبرق BOO
 • كنترل بربهره برداري وتوليدواحدهاي توليدپراكنده
 • هماهنگي با معاونت‏‏ طرح و توسعه به‏منظور تحويل و تحول پست‏ها و خطوط احداث شده آماده بهره‏برداري براساس دستورالعمل هاي مربوطه
 • رعايت كليه قوانين، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مورد اجرا در امور مالي مربوطه
 • اجراي قوانين و مقررات ايمني وانجام اقدامات مرتبط با كاهش حوادث انساني وكاهش ضايعات ورعايت الزامات، دستورالعملها وآئين نامه هاي مربوطه
 • حفظ وبهبود كيفيت توان انرژي در مقوله هاي شناسايي عيب، كنترل واصلاح آن  بالا


معاونت طرح وتوسعه

 • تهيه، تدوين وپيشنهاد خط مشي هاي لازم درزمينه طرح وتوسعه بخشهاي توليد ،انتقال وفوق توزيع
 • تهيه وتدوين دستورالعملها وآئين نامه هاي مهندسي
 • اجراي طرحهاي مصوب ابلاغي
 • تائيد صلاحيت فني مشاوران،پيمانكاران وهمكاري لازم در انتخاب آنها
 • بررسي اقتصادي طرح ها،تهيه وارائه انواع تحليل هاي لازم در اين زمينه
 • بررسي پيشرفت عمليات اجرايي طرحها وبازبيني مداوم برنامه هاي زمانبندي شده
 • تائيد صورت وضعيت پيمانكاران جهت پرداخت
 • رعايت موازين،اصول ومقررات ايمني وبهداشت كار در طرحهاي مصوب شركت
 • بررسي نظام كنترل ومديريت پروژه طرحها
 • رعايت الزامات كيفيت توان در اجراي طرحها    بالا


معاونت مالي وپشتيباني

 • انجام كليه عمليات مربوط به‏ پرداخت‏ها و كنترل هزينه‏ها با بودجه و اعتبارات مصوب
 • ثبت و نگهداري حساب‏ها و تهيه‏ و تنظيم صورت‏هاي مالي
 • تهيه‏ و تأمين كليه كالاهاي موردنياز شركت از منابع داخلي و خارجي طبق ضوابط و مقررات جاري
 • نگهداري كالاها در انبارها و توزيع به‏موقع آنها براساس دستورالعمل‏‏ها و ضوابط حاكم
 • انجام اقدامات لازم براي فروش كالاهاي مازاد براساس قوانين و مقررات جاري
 • انجام اقدامات لازم براي تأمين خدمات عمومي، ارتباطي، تأسيساتي و حمل و نقل و حفظ و نگهداري اموال و تأسيسات مربوط
 • همكاري با معاونت‏‏ طرح و توسعه در تنظيم قراردادها با پيمانكاران و مشاوران
 • همكاري با معاونت برنامه ريزي در تنظيم بودجه شركت
 • همكاري با حسابرسان شركت در تهيه گزارش حسابرسي
 • انجام اقدامات لازم جهت تهيه بيلان انبارهاي شركت    بالا

معاونت منابع انساني

 • برنامه ريزي نيروي انساني جهت تحليل توانمندي نيروي انساني موجود و پيش‏بيني نيازهاي آينده شركت
 • تأمين نيروي انساني مورد نياز شركت براساس قوانين و مقررات
 • برنامه ‏ريزي‏‏هاي خدمتي كاركنان از مرحله ورود به‏ شركت تا زمان بازنشستگي
 • تعيين وتامين نيازهاي آموزشي به منظورتوانمندسازي پرسنل
 • اجراي برنامه هاي آموزشي در جهت توانمندسازي پرسنل
 • سازماندهي نيروي انساني و طراحي ساختارو تشكيلات شركت
 • تهيه،تنظيم ،بازنگري وابلاغ شرح وظايف پستهاي سازماني
 • اجراي طرح‏هاي مصوب طبقه‏بندي مشاغل كارمندي و كارگري در چارچوب دستورالعمل ها‏ و ضوابط و مقررات جاري
 • انجام امور كارگزيني و پرسنلي براساس قوانين و مقررات جاري
 • انجام اقدامات لازم براي اجراي طرح‏هاي بيمه و درمان براساس مصوبات وزارت نيرو
 • تهيه‏ و اجراي طرح‏ها و برنامه‏‏‏هاي رفاهي وانگيزشي
 • اجراي طرحها، مقررات، آئين نامه ها ودستورالعملهاي ايمني
 • طراحي ،استقرار وبازنگري نظام مشاركت وتحول اداري
 • استقرار وبازنگري نظامهاي ارزيابي وخودارزيابي شركت
 • استقرار وبازنگري سيستمهاي بهبودكيفيت وبهره وري در شركت   بالا

 

 

سایر خبرهای مرتبط